فروش ایزوپرپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل چیست؟ ایزوپروپیل الکل که به آن ایزوپروپانول نیز گفته می شود ، مایعی بی رنگ و قابل اشتعال است. یکی از رایج ترین اعضای خانواده الکل از ترکیبات آلی است. ایزوپروپیل الکل اولین الکل مصنوعی تجاری بود.شیمیدانان شرکت استاندارد روغن نیوجرسی (بعداً اگزون موبیل) اولین بار ...