سپتامبر 8, 2020 - آرشیدا شیمی

گلیسیرین

گلیسیرین

آیا تاکنون فکر کرده اید که چه ترکیبات شیمیایی صابون و سایر محصولات مراقبت شخصی را تشکیل می دهند؟ اگر به برخی از آنها برچسب های محصول را بررسی کنیم ، یکی از ترکیبات ترکیبی به نام گلیسیرین است. گلیسرین چیست؟ بیایید در مورد برخی از محصولاتی که همیشه ...