گلیسیرین

استئاریل الکل

استئاریل الکل

اینجا کلیک کنید

ستیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

اینجا کلیک کنید

ستو استئاریل الکل

ستو استئاریل الکل

اینجا کلیک کنید

دی پنتانول ( ویتامین ب ۵ )

دی پنتانول ( ویتامین ب ۵ )

اینجا کلیک کنید

متیل پارابن

متیل پارابن

اینجا کلیک کنید

استون

کائولن

پروپیل پارابن

پروپیل پارابن

اینجا کلیک کنید